Algemene voorwaarden Wild Daisies

 

Artikel 1 Definities

 1. Wild Daisies is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het organiseren van evenementen in meest ruime zin, zoals maar niet uitsluitend bruiloften, verlovingen of jubileums. 

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Wild Daisies, zoals genoemd in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden. 

 3. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Wild Daisies en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Wild Daisies en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, inhoudende de gehele organisatie van evenementen in meest ruime zin, alsmede alle andere door Wild Daisies ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

 5. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.wilddaisies.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Wild Daisies gesloten Overeenkomsten waarbij Wild Daisies Diensten aanbiedt of levert. 

 2. Wild Daisies overhandigt de Algemene voorwaarden tezamen met het overhandigen van de offerte zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever onmiddellijk een opdracht geeft, overeenkomstig artikel 3 lid 5 van deze Algemene voorwaarden, dan overhandigt Wild Daisies de Algemene voorwaarden tezamen met de schriftelijke bevestiging. 

 3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Wild Daisies overeengekomen. 

 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever en op gewijzigde offertes van Wild Daisies. 

  

Artikel 3 Offerte en Overeenkomst  

 1. Alle offertes van Wild Daisies zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De opties voor data zijn eveneens veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien binnen veertien (14) dagen een andere gegadigde voor de aan Opdrachtgever voorgestelde datum is, zal Wild Daisies hieromtrent eerst contact opnemen met Opdrachtgever.

 2. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wild Daisies komt tot stand wanneer Opdrachtgever de door Wild Daisies overgeleverde offerte ondertekend. Deze ondertekende offerte stuurt Opdrachtgever terug naar Wild Daisies, waarna Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de tot stand gekomen Overeenkomst ontvangt.  

 3. Als Wild Daisies een bevestiging van het ondertekende voorstel en/of de offerte naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Wild Daisies kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Wild Daisies, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Wild Daisies deze alsnog schriftelijk bevestigt. 

 5. Een opdracht door een Opdrachtgever, waar geen schriftelijke offerte en/of voorstel aan vooraf is gegaan, dient schriftelijke aanvaard te worden door Wild Daisies. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen bij voltooiing van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 2. Wild Daisies zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

 3. Wild Daisies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wild Daisies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wild Daisies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wild Daisies zijn verstrekt, heeft Wild Daisies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 5. Indien Wild Daisies en/of door haar ingeschakelde derden Diensten uitvoeren op de locatie van Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever zorg voor een werkbare situatie en voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

 6. Indien de door Wild Daisies ingeschakelde derden diensten / goederen uitvoeren dan wel leveren, worden de kosten hiervoor direct gefactureerd aan Opdrachtgever. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Wild Daisies. Wild Daisies sluit derhalve niet de overeenkomsten met deze derden, dit dient Opdrachtgever op eigen naam te doen. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomsten tussen derden en Opdrachtgever. 

 7. Indien Wild Daisies bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van emballage, alsmede al het andere materiaal dat zij nodig acht, is Opdrachtgever gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan. 

 8. Indien  Opdrachtgever en/of een derde materiaal van Wild Daisies vernielt of op een andere wijze schade toebrengt, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan Wild Daisies te vergoeden.

 9. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in de meest ruime zin van het woord van zijn evenement ten behoeve van het portfolio van Wild Daisies, tenzij andere afspraken hiervoor schriftelijk zijn overeengekomen. 

 10. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Wild Daisies hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Wild Daisies dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Wild Daisies en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Wild Daisies op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Wild Daisies en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Wild Daisies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Wild Daisies goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

 2. Voorts is Wild Daisies bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wild Daisies op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wild Daisies de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst. 

 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wild Daisies gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wild Daisies vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wild Daisies op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 2. Wild Daisies heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

 3. Betaling van een factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving op het rekeningnummer NL04KNAB0257513493 t.n.v. Wild Daisies.

 4. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Wild Daisies mede te delen. 

 5. Het bedrag vastgesteld in de Overeenkomst wordt op de volgende manier gefactureerd:

  1. Met het sluiten van de Overeenkomst wordt een aanbetaling gedaan van 40%;

  2. 4 maanden voor aanvang van het evenement wordt 50% gefactureerd;

  3. Na het evenement wordt de resterende 10% gefactureerd, inclusief eventuele nacalculatie, creditering en debitering. 

 6. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

 7. De Opdrachtgever dient een factuur binnen 14 dagen na verzending te voldoen. 

 8. Het is niet mogelijk om van de termijnen van facturering zoals genoemd in artikel 7 lid 5 van deze Algemene voorwaarden af te wijken. 

 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 10. Indien Wild Daisies besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 8 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Wild Daisies.

 2. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering waarbij meer dan zeven (7) dagen resteren tot de datum waarop het evenement zal plaatsvinden, worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 3. Indien annulering geschiedt binnen zeven (7) dagen voor de datum waarop het evenement zal plaatsvinden, dient het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald. 

 4. Annulering kan niet meer geschieden binnen achtenveertig (48) uur voor de datum waarop het evenement zal plaatsvinden, tenzij Wild Daisies hiermee akkoord gaat. 

 5. Indien Opdrachtgever een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming annuleren, ongeacht de redenen. Wild Daisies zal alle door Opdrachtgever betaalde kosten terugbetalen. Indien Opdrachtgever akkoord gaat dat Wild Daisies begint met het uitvoeren van de Dienst binnen deze termijn, dan doet hij daarmee uitdrukkelijk afstand van zijn bedenktermijn. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid  

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Wild Daisies is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

 2. Indien Wild Daisies aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Wild Daisies's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot een bedrag van €2.000,-.

 3. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Wild Daisies vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wild Daisies binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

 4. Wild Daisies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 5. Wild Daisies is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname aan een evenement geschiedt op eigen risico.

 6. Wild Daisies is niet aansprakelijk bij verlies , diefstal of beschadiging van zaken van  Opdrachtgever en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.

 7. Wild Daisies is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 

 8. De Opdrachtgever vrijwaart Wild Daisies voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.

 9. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wild Daisies.

 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

 

Artikel 10 Overmacht  

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wild Daisies, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Wild Daisies zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Wild Daisies of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden. 

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Wild Daisies overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Wild Daisies heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 11 Intellectuele Eigendom 

 1. Wild Daisies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

 2. De in het kader van de Overeenkomst door Wild Daisies of door een derde partij voor Wild Daisies gemaakte foto’s, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van Wild Daisies, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 

 3. Opdrachtgever accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept horen tot het intellectuele eigendomsrecht van Wild Daisies 

 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Wild Daisies. Opdrachtgevers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Wild Daisies of derden op de Website zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. 

 

Artikel 13 Klachten

 1. Opdrachtgever is gehouden om eventuele klachten binnen drie (3) weken na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan Wild Daisies.

 2. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Wild Daisies samen met Opdrachtgever in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen. De oplossing kan bestaan uit teruggave van het door Opdrachtgever betaalde bedrag of een deel daarvan, of het kosteloos aanbieden van een nieuwe Dienst.

 3. Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid. 

Artikel 14 Identiteit van Wild Daisies  

 1. Wild Daisies is bij de KvK geregistreerd onder nummer 34380290. Wild Daisies is gevestigd aan de Ternatestraat 74 (2022BW) te Haarlem. 

 2. Wild Daisies is per e-mail te bereiken via info@wilddaisies.nl, middels de website www.wilddaisies.nlen telefonisch op 06 51900904. 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Wild Daisies en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Wild Daisies en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland locatie Haarlem. 

@2020 by Wild Daisies.

BWPNHIGH-300dpi.png
ACCEPT-vic-weddingcard-logo.png
badge_black_nl.png
 • Black Facebook Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Instagram Icon